EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Moduli

Razvijeni su posebni moduli specifični za razne poslove (rad sa zapisnicima terenskog snimanja, COGO alati, računanje površina, održavanje planova, podrška dugim transakcijama). Treba napomenuti da ove module ubrajamo u osnovne MapSoft module i oni dolaze sa svim desktop paketima.

MapPol - Analiza poligona

Računanje i kontrola računanja površina, hijerarhija površina, preklapanje površina i slojeva, zaokruživanje površina, provera geometrijske i topološke konzistentnosti, izveštaji o kontroli kvaliteta...

MapReg – Praćenje promena tokom vremena

Evidentiranje promena nastalih od nultog stanja sa vođenjem istorije promena u bazi podataka, alati za deobu poligona, priprema podataka za izlazak na teren, izrada izlaznih dokumenata, pretraživanje podataka, prikaz godišnjih promena, grafički prikaz stanja pre neke promene, grafički prikaz stanja posle neke promene, grafički prikaz promenjenih entiteta u određenom periodu...

MapM3D - Podrška visinskoj predstavi terena

Editorske funkcije nad entitetima visinske predstave terena, generisanje digitalnog modela terena (DMT), interpolacija izohipsi, merne funkcije na DMT-u, import/export funkcije ...

MapNet - Podrška mrežnim distributivnim sistemima

Editorske funkcije nad entitetima mreže, elementi za obeležavanje vodova, poprečni i podužni profili vodova ...

MapInf - Povezivanje sa spoljnim bazama podataka

Kreiranje spoljne baze opisnih podataka, povezivanje MapSoft-ovih entiteta sa tabelama u spoljnim bazama u svim standardnim DBMS, realizovane veze sa postojećim katastarskim bazama podataka, editovanje, pretraživanje i upiti korisćenjem SQL-a, vizuelizacija rezultata...

MapCOGO - Geodetski orijentisani CoGo alati

Interaktivni i off-line alati za konstrukciju tačaka, linija i površina primenom klasičnih geodetskih računanja, izveštaji o unošenju terenskih zapisnika, alati za deobu poligona, kopiranje entiteta, translacija, rotacija, miror ...

MapFieldBook - Rad sa terenskim podacima

Unos i kontrola terenskih zapisnika, konverzije podataka iz totalanih stanica, priprema podataka za izlazak na teren...

MapLandCons - Alati i izveštaji za podršku procesu uredjenja zemljišta komasacijom

Pored standarnih funkcija primenljivih u komasaciji (presecanje slojeva za automatizovanu izradu KFM starog i novog stanja, COGO alati za projektovanje, uslovna deoba parcela, itd), koje softver poseduje od ranije, u novoj verziji su razvijene dodatne inteligentne funkcije neophodne za realizaciju komasacije u postupku privremene i konačne nadele parcela (pojedinačna nadela parcele sa zadatom vrednošću, grupna nadela parcela sa zadatim vrednostima u tabli, automatizovana izrada izveštaja i upita itd)...

MapLayout- Priprema i rad sa izlaznim dokumentima – novi koncept u verziji 2007 koji podrazumeva interaktivnu izradu šablona izlaznih dokumanata slično kao u ostalim GIS paketima.

Priprema sadržaja izlaznih dokumenata, priprema štampe i štampa izlaznih dokumenata. Štampa se radi po sistemu WYSWYG (What you see is what you get). 

MapScript- Rad sa skript datotekama

Daje mogućnost rada sa podacima iz skript datoteka. Na ovaj način se omogućava prethodna provera geometrijskih podataka. Ti podaci mogu da dođu iz drugih sistema ili se entiteti kreiraju u Mapsoft okruženju.