EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Koncepcija MapSoft 2007

MapSoft 2007 je aplikacija koja može da zadovolji i najsloženije zahteve u pogledu prikupljanja, obrade i prezentacije prostornih podataka krupne razmere. Pored toga, MapSoft 2007 se može koristiti kao GIS softver opšte namene, na primer za: projekte na kojima se očekuje velika količina prostornih podataka, projekte koji se prostiru na velikoj teritoriji, rad sa rasterskim podlogama ekstremno velikih dimenzija - (digitalni ortofoto, karte u boji i sl.), distribuciju podataka korišćenjem Internet/Intranet servisa, itd.

MapSoft 2007 je softver čija je prvobitna namena rukovanje digitalnim sadržajem krupnorazmernih geodetskih planova i karata. Zato je i glavni akcenat kod razvoja MapSoft-a i bilo obezbeđenje kvaliteta geometrije i topologije prostornih podataka. Posebna pažnja je posvećena podršci prikupljanju i verifikaciji prostornih podataka.

MapSoft 2007 radi pod Microsoft Windows operativnim sistemima (9x/NTx/2000/ME/XP). Softver karakteriše standardni Windows korisnički interfejs sa velikim mogućnostima podešavanja okruženja  (meniji, palete alatki, "vrući" tasteri, podešavanja boja elemenata interfejsa i sl.).

Od verzije 2007 MapSoft ima potpunu podršku True Type fontovima kako za ispise tekstova tako i za simble vektorskih entiteta.

Za kostur osnovnog programskog modula je izabrana standardna 'Document - View' arhitektura koja je postala nepisani standard za pisanje profesionalnih Windows aplikacija. Arhitektura je podržana preko MFC (Microsoft Foundation Classes) biblioteke klasa. Zahvaljujuci tome dobijena je jedna robustna i dinamična aplikacija koja je u stanju da efikasno odgovori na sve zahteve u pogledu daljeg razvoja i održavanja. U potpunosti su iskorištene i podržane sve mogućnosti koje 'Document - View' arhitektura nudi: štampa i pregled dokumenta pre štampe, otvaranje dokumenta iz Windows Explorer-a, pamćenje poslednjih dokumenta, korišćenje Windowsregistry baze podataka za pamćenje poslednjih podešavanja aplikacije i sl.

Softverska kocepcija na kojoj je zasnovan MapSoft aplikacija omogućila je da MapSoft 2007 može dafunkcioniše kao Automation server  koji se kao objekat može uključiti i koristiti unutar aplikacija pisanih u Visual Basic, C++, .Net i drugim razvojnim alatima koji mogu da koriste COM objekte.

MapSoft 2007 se ne oslanja na druge komercijalne softvere i biblioteke već je u potpunosti razijen od strane domaćeg autorskog tima. Shodno tome sa sobom ne uključuje nikakve dodatne troškove licenciranja za korišćenje.

Korisnički interfejs MapSoft-a; prikazane su učitane rasterske podloge (više listova TK25) i digitalizovane izohipse za područje jedne karte razmere 1:100000; data je i tabela iz baze podataka sa visinskim tačkama