EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Komasacija

Komasacija spada u grupu najsloženijih geodetskih poslova u oblasti državnog premera. Ona u sebi sadrži veoma širok krug geodetskih aktivnosti, od razvijanja geodetske osnove, preko projektovanja putne i kanalske mreže, analitičke razrade projekta, prenošenja projekta na teren, pa do katastarskog i topografskog premera.

MapSoft je od početka svoju strategiju realizacije komasacija zasnivao na partnerstvu sa komplementarnim preduzećima. Na ovaj način stvoren je konzorcijum koji je, koristeći sinergiju kvaliteta i iskustva pojedinačnih preduzeća, sposoban da u dužem vremenskom periodu izvodi ovako ozbiljne projekte i to paralelno u više katastarskih opština.

Složenost komasacije ne čini samo veliki broj učesnika (po pravilu više hiljada), već i veliki broj različitih aktera koji u procesu realizacije imaju nezamenljivu ulogu (Republički geodetski zavod, Komisija za komasaciju, članovi Konzorcijuma, javna preduzeća...). S toga MapSoft veliku pažnju posvećuje upravljanju projektom. Pre svega se ovde misli na kontrolu kvaliteta kroz definisanje internih procedura rada, sa jasno definisanim nadležnostima u realizaciji i kontroli.

Komasacija je jedinstven geodetski zadatak koji iza sebe ostavlja vidljive materijalne tragove u prostoru. Posle višegodišnjeg rada izvođača radova, komisije za komasaciju i Republičkog geodetskog zavoda kao rezultat rada dobija se potpuno izmenjena slika seoskog atara, u kojoj dominiraju pravilne table, logična mreža puteva i optimalna kanalska mreža. Pored toga, posed učesnika je ukrupnjen, sve parcele imaju izlaz na puteve sa obe čeone strane, rezervisani su prostori za opšte potrebe (vetrozaštitni pojasevi, deponije, industrijske zone, putevi višeg ranga, rekreativna područja itd).

Jedan od važnih činilaca u realizaciji ovih projekat je automatizacija procesa realizacije kroz razvoj specijalizovanih softverskih alata. Razvijen je aplikativni modul pod nazivom PhotoSoft u kojem su objedinjene softverske alatke kojima je pokriven ceo proces realizacije ovakvih projekata. 

Kao deo uvođenja novih tehnologija u proces realizacije komasacije je i formiranje i održavanje web portala za svaki od projekata komasacije. Ovi portali imaju za cilj objektivno i pravovremeno informisanje korisnika, ali i olakšavanje rada same komisije za komasaciju. Najvažniji deo portala je deo koji se odnosi na prikaz prostornih podataka koji se generišu tokom komasacije, a koji korisnici mogu da pregledaju on line, a to su pre svega podaci parcela starog stanja, podaci procene vrednosti zemljišta, podaci idejnog projekta putne i kanalske mreže i podaci o nadeli. Deo podataka za dva projekta dostupan je na sledećim adresama:

Pored opisanih softverskih alata, specifičnu tehnologiju čini integracija digitalne fotogrametrije u tehnološki proces komasacije. Svi projekti se aerofotogrametrijski snimaju na samom početku komasacije, čime se stvara osnova za korišćenje ovog fotogrametrijskog materijala tokom čitavog višegodišnjeg procesa komasacije. Tokom komasacije foto materijal se koristi za stereorestituciju topografije, za dešifraciju stalnih objekata i kultura, za 3D vizuelizaciju i za mnoge druge potrebe. Integracija GIS-a, digitalne fotogrametrije i GPS-a i specifičnih tehnoloških rešenja rezultirala je u dokumentovanim radnim procedurama koje su postale sastavni deo sistema kvaliteta MapSoft-a.

komasacija MapSoft

S druge strane, kao rezultat obnove premera dobija se digitalna prostorna baza podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima koja u principu sadrži gotovo sve elemente za formiranje katastra nepokretnosti na predmetnoj katastarskoj opštini. Tačnost podataka i njihova savremena prezentacija predstavljaju garanciju za dalje lako održavanje podataka katastra nepokretnosti kroz vreme.