EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Sistem za distribuciju prostornih podataka JP EPS

U periodu od 2007. do 2011. godine prikupljena je značajna količina prostornih podataka (digitalni ortofoto, digitalni topografski planovi) na području rudarskih basena Kolubara i Kostolac. Integracija ovih podataka i izrada idejnog projekta sistema za distribuciju bila je sledeći logičan korak. Cilj je, pre svega, bio da se korisnicima unutar ovih Javnih preduzeća omogući uvid u raspoložive prostorne podatke (vizuelizacija podataka i metapodataka), i da se omogući njihovo naručivanje. Prostorni podaci se odnose na sve vrste topografskih, geoloških, planskih i drugih kartografskih podloga, kao i na sve alfanumeričke podatke koji su povezani sa prostornim elementima prikazanim na tim podlogama.

Sistem za distribuciju prostornih podataka (SDPP) omogućava efikasnije upravljanje prostornim resursima, kontrolisan naćin upravljanja prostornim podacima i centralizovano rešenje koje omogućava jednostavnu distribuciju prostornih podataka.

Sistem za distribuciju prostornih podataka čini nekoliko celina:

 • Baza prostornih podataka
 • Sistem za administraciju prostornih podataka
 • Sistem za geovizuelizaciju prostornih podataka
 • Sistem za naručivanje postojećih prostornih podataka

sistem za distribuciju podataka JP EPS

Razvojna softverska platforma:

 • Aplikativni softver - C#/Silverlight 4.0 u razvojnom okruženju Microsoft Visual Studio .NET 2010
 • Arhitekturalni šablon - MVVM Caliburn Micro framework
 • Mogućnost kasnijeg prebacivanja sistema na platformu računarskog oblaka Windows Azure i SQL Azure

Platforma za geovizuelizaciju - MapDotNet UX verzija 8.1

Menadžer baze podataka - SQL Server 2008 R2

Svi prostorni podaci su georeferencirani u državnom koordinatnom sitemu. Osnovni element prostornih podataka u sistemu je sloj ili lejer.

Metapodaci koji se odnose na slojeve dele se na:

 • Metapodatke katalogizacije
 • Metapodatke stila prikaza i integracije u SDPP

U svrhu katalogizacije, slojevi su sistematski podeljeni po sledećim atributima:

 • lokalitet (Kostolac, Kolubara, Srbija...);
 • kategorija (vektor, raster, dokument...);
 • epoha (2007, 2011...);
 • razmera (2500, 1000...).

 

Vektorski sloj čini skup prostornih entiteta koji imaju svoje atribute i geometriju, smeštenu u tabeli baze prostornih podataka. Zbog kompatibilnosti sa ostalim sistemima sa kojima SDPP može da razmenjuje podatke, uspostavljena je konvencija da jedan vektorski sloj korespondira jednoj tabeli u bazi prostornih podataka, koja ima obavezno polje geometry tipa, čije su vrednosti jedinstvenog tipa geometrije (tačka,  (multi) linija, (multi) poligon) za tu tabelu.

Rasterski slojevi se čuvaju u fajl sistemu kao kompresovani ECW fajlovi zbog optimalnog načina upotrebe (efikasnog rendera dela rastera od interesa). Jedan rasterski sloj čini skup ECW fajlova, a njihov raspored definisan je u konfiguracionom (ASCII) fajlu sa extenzijom MRD. Pored toga, u bazi podataka se za svaki ECW fajl čuva vektorska definicija prostora koji on obuhvata, a za rasterski sloj se automatski kreira pogled koji obuhvata pripadajuće ECW fajlove, kao što je definisano u MRD-u.