EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Funkcionalnosti

UPRAVLJANJE VEKTORSKIM PODACIMA:

PhotoSoft poseduje veliki broj alata za upravljanje vektorskim podacima. Prvoj grupi pripadaju osnovne operacije nad vektorskim podacima:

 • Kreiranje
 • Izmene
  • Copy
  • Move
  • Rotate
  • Miror
  • Array
  • Scale
  • Modify element
  • Break element
  • Extent
  • Extent element to intersection
  • Trim element
  • Insert vertex
 • Brisanje
  • Delete part of element
  • Delete vertex

Specijalizovane operacije nad vektorskim podacima su:

 • Lučni presek
 • Svođenje objekata
 • Ortogonalna metoda

Kod kreiranja i izmena geometrija moguće je primeniti nekoliko uslova i to:

 • Uslov dužine
 • Uslov ugla
 • Uslov azimuta

i to zadavanjem vrednosti ili interaktivnim unosom pomoću 2D/3D miša.

SNAP:

Snap omogućuje automatsko pozicioniranje kursora 2D/3D miša kada se dođe u okolinu nekog geometrijskog objekta.

PhotoSoft poseduje veći broj opcija za podešavanje snap funkcije.

Snap mod:

 • Auto snap ( on the fly
 • Manuelni snap

2D/3D mod:

 • 2D snap – bliskost se proverava samo po položajnim koordinatama (x,y)
 • 3D snap - radi slično, ali u obzir uzima i treću, Z koordinatu i proverava bliskost računajudi sve tri koordinate.

Geometrije na koje je omogućen snap:

 • Key Point Snap- verteks, endpoint, midpoint
 • Near Point Snap- kursor „hvata“ najbližu tačku najbližeg geometrijskog objekta.

GEOMETRIJSKE SELEKCIJE:

Geometrijske selekcije je moguće izvršiti 2D ili 3D mišem. PhotoSoft respektuje nekoliko parametara od kojih zavisi i rezultat selekcije.

Prostorna definicija selekcije:

 • Select touch
 • Select box
 • Select polygon
 • Select polyline
 • Select existing shape - postojede geometrije – za verziju posle 1.0

Parametar od koga zavisi na koji način de biti tretirane prethodno selektovane geometrije:

 • New
 • Add
 • Subtract
 • Invert

Parametar od koga zavisi koje geometrije de biti selektovane shodno prostornom odnosu sa područjem selekcije:

 • Inside
 • Intersect
 • Inside+intersection

SIMBOLOGIJA:

PhotoSoft prikaz geometrijskih objekata vrši na osnovu Stilova prikaza. Shodno tipovima geometrija imamo četiri stila prikaza i to:

 • Tačkasti
 • Linijski
 • Površinski
 • Tekstualni

Prikaz geometrijskih objekata može biti definisan ili na nivou feature klase ili na nivou atributa feature klase. Ovaj drugi način omogudava da se za svaku geometriju jednim atributom definiše način prikaza.

3D/2D PRIKAZ:

PhotoSoft ima dva view-a koji su opciono uključeni.

3D view namenjen je stereoskopskom prikazu izabranog stereopara i vektora. 2D view (top view) prikazuje vektorski sadržaj. Prozori su sinhronizovani tako da jedan view prati svaki zoom i pan drugog view-a.

DIGITALNI MODEL TERENA:

Jedna od glavnih funkcija PhotoSoft je upravo prikupljanje i verifikacija podataka digitalnog modela terena (DMT). Kao deo MapSoft paketa razvijen je modul Surfing čiji je glavni zadatak generisanje i analiza DMT-a na osnovu prethodno prikupljenih podataka. PhotoSoft služi za prikupljanje, čuvanje i vizuelizaciju podataka DMT-a, dok se za generisanje DMT-a koriste usluge Surfinga.

Izvorne podatke na osnovu kojih se generiše DMT čine pre svega tačke, linije i površine koje pored 2D koordinata imaju i svoju visinu.

Zadatak PhotoSofta deli se u dve celine:

 • Prikupljanje izvornih podataka (rasutih tačaka, tačaka po pravilnoj mreži, strukturnih linija terena)
 • Vizuelizacija derivata DMT-a kao što su izohipse, trouglovi Delaunay-eve triangulacije ili podaci drugih analiza DMT-a.

Pravilna mreža tačaka (Grid) nam služi isključivo kao sredstvo za „navođenje“ 3D kursora tokom merenja tačaka raspoređenih u pravilnim razmacima.

Postoji još nekoliko parametara ukoliko je parametar Tip izvornog podatka DMT Pravilna mreža tačaka DMT-a. Ti parametri se ne definišu na nivou Grida, već na nivou feature klase i to su:

 • Patern profila
 • Default visina
 • Polazna tačka za merenje

Za generisanje DMT-a PhotoSoft respektuje nekoliko tipova tačaka i linija od kojih zavisi i sam model terena.

Tipovi tačaka za generisanje DMT-a:

 • Obične (Mass points
 • Karakteristične tačke (Spot points)
 • Dna (Bottom points)
 • Vrhovi (Peak points)

Tipovi linija za generisanje DMT-a:

 • Padne linije (Slope lines)
 • Prelomne linije (Breaklines)
 • Vododerine (Waterflow lines)
 • Vododelnice (Ridge lines)
 • Prevojne (Saddle lines)

Generisanje DMT je moguće izvršiti po više prostornih filtera (ekran, aktivni model, box, projekat).

Omogućen je prikaz sledećih elemenata DMT-a:

 • Mreža tačaka aktivnog ili svih gridova
 • Granica aktivnog ili svih gridova
 • Izvorni podaci DMT-a sa ili bez ostalog sadržaja
 • Trouglovi Delaunay-eve triangulacije
 • Generisane izohipse