EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Koncepcija SurfIng 2007

SurfIng je softversko rešenje koje je nastalo kao rezultat istraživanja i razvoja koje je započeto još 1993. godine (Cvijetinović 1995). Koncepcija koja je tada postavljena u pogledu tehnologije prikupljanja i obrade digitalnih podataka visinske predstave terena važi i danas.

Osnovna koncepcija i karakteristike SurfIng-a su:

  • za formiranje i analizu DMT-a koristi se metoda TIN-a i splajnovanje kubnim trougaonim zakrpama, (podržane su i linearna interpolacija trougaonim facetama i predstavljanje površi terena trougaonim zakrpama petog stepena, ali ove opcije se ređe koriste);
  • u okviru softvera je implementiran algoritam za formiranje Delaunay-jeve triangulacije (DT) sa inkrementalnim insertovanjem tačaka u triangulaciju i modifikovanjem dobijene triangulacije za obavezne linije, tj. formiranje ograničene Delaunay-jeve triangulacije;
  • podržane su sve važnije DMT analize (proračun visina u zadatim tačkama, konstrukcija i iscrtavanje izohipsi sa glačanjem, ispisom kota i izostavljanjem izohipsi na strmim područjima i posebno naznačenim područjima, interpolacija visina po podužnim i poprečnim profilima i izrada odgovarajućih grafičkih izlaza, računanje zapremina, interpolacija visina u pravilnoj mreži tačaka - gridu), i dr.;
  • omogućena je kvalitetna 3D vizuelizacija DMT-a korišćenjem OpenGL-a i naprednih tehnika za optimizaciju prikaza - oktalno stablo (engl. octtree) i selekcija elemenata koji padaju u vidno polje kamere (engl. frustum culling) (Cvijetinović 2004a);
  • softver je razvijen korišćenjem profesionalnih alata za razvoj softvera; pored postizanja visokih performansi u obradi podataka, ovo je omogućilo i zadovoljavanje zahteva koji se postavljaju pred današnje Windows aplikacije, kako u pogledu same arhitekture aplikacije, tako  i u pogledu korisničkog interfejsa; softver radi na svim verzijama Windows operativnog sistema (9x/NT/2000/ME/XP/...);
  • aplikacija je integrisana i povezana sa softverskim sistemom MapSoft, ali može da funkcioniše i samostalno; za korisnika je prelazak iz MapSoft-a u SurfIng neprimetan, a rezultati DMT analiza iz SurfIng-a  mogu se vizuelizovati i u MapSoft-u, zajedno sa ostalim prostornim sadržajem.

 Korisnički interfejs SurfIng-a