EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Digitalni ortofoto

Digitalni ortofoto (DOF) je digitalna topografska podloga koja poseduje veliko bogatstvo informacija registrovanih na fotografskom snimku, ali i sve merne osobine topografskih planova i karata. Izborom odgovarajuće rezolucije DOF-a, tj. veličine piksela na terenu, obezbeđuje se nivo detaljnosti i tačnost koji se zahtevaju za konkretne namene. Sa druge strane, izborom odgovarajuće visine leta aviona kod aerofotogrametrijskog snimanja postiže se optimalan odnos između zahteva za kvalitetom DOF-a i njegove cene. DOF je nezamenljiva podloga za sve primene gde se vrši inventarizacija resursa u prostoru, sa vrlo kratkim rokom izrade u odnosu na datum snimanja.

MapSoft je lider na tržištu Srbije u DOF produkciji, sa preko 35% teritorije za koju je izrađen ortofoto. Ovim procentom nisu obuhvaćena višestruka snimanja velikih gradova (Beograd, Novi Sad) za koje je zbog većeg stepena izgradnje i promena u prostoru ortofoto izrađen više puta. Prostorni upiti, kao i praćenje promena nastalih na terenu na osnovu dva ili više digitalna ortofotoa dobijena iz snimanja u različitim vremenskim epohama su samo neke od analiza.

 digitalni ortofoto

Promene u prostoru zabeležene na digitalnom ortofotou :: Beograd 2003 : 2007 : 2010

Georeferencirani DOF se u digitalnom formatu isporučuje u nekom od standardnih rasterskih formata (TIFF, GeoTIFF, ECW, JPEG2000...), a u skladu sa zahtevima korisnika. Tako isporučen DOF može se jednostavno integrisati sa ostalim prostornim podacima u okruženju većine CAD ili GIS softverskih paketa. Georeferencirane rasterske slike DOF-a se međusobno nadovezuju jedna na drugu bez uočljivih neslaganja detalja na ivicama rasterskih slika. Korisnik može, pored DOF-a, naručiti i analogne proizvode nastale na bazi DOF-a, tj. fotokarte i fotoplanove standardnih i posebnih dimenzija, sa mogućnošću integracije dodatnog sadržaja (nazivi, mreža ulica, objekti, vegetacija, izohipse...).

Ortofoto se može izraditi tako da listovi budu analogni razmerama 1:1000, 1:2500 ili 1:5000, ali se isto tako trasa snimanja tj. izrade ortofotoa može prilagoditi koridoru na kome se nalazi trasa buduće putne, gasne ili vodovodne mreže. Koridorska snimanja omogućavaju podelu listova u lokalnom koordinatnom sistemu.