EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Digitalni modeli terena

Digitalni model terena danas predstavlja standardan način za predstavljanje površi terena u digitalnom obliku. Površ terena se predstavlja matematičkim modelom koji se bazira na korišćenju pravilne mreže visina (grid) ili na korišćenju mreže nepravilnih trouglova (TIN). Ovi modeli se formiraju na osnovu poznatih pozicija i visina tačaka i karakterističnih linija (strukturne i prelomne linije) površi terena. Aerofotogrametrijsko snimanje i naknadna digitalna fotogrametrijska obrada i merenja sa snimaka jedna je od metoda za prikupljanje DMT podataka koja obezbeđuje optimalan odnos između zahteva za kvalitetom podataka, sa jedne, i efikasnošću i ekonomičnošću, sa druge strane.

DMT je izuzetno koristan kod svih vrsta prostornih analiza i kod izrade i realizacije projekata izgradnje različitih objekata na površi terena (analize dogledanja, 3D vizuelizacija, procena erozije, zemljani radovi, računanje kubatura...). Podaci o površi terena se krajnjim korisnicima mogu isporučiti u digitalnom obliku u vidu obrađenih prikupljenih podataka (tačke i linije terena-izohipse), ali se češće isporučuju u obliku grida ili TIN DMT modela podataka. Formati za isporuku ovih podataka su standardni CAD i vektorski GIS formati za tačke, linije terena i TIN, ili to mogu biti rasterski GIS formati za DMT u formi grida.

digitalni model terena 

Jedna od velikih prednosti Mapsofta u izradi digitalnih modela terena je kombinovanje LiDAR tehnologije u delu prikupljanja podataka i naknadnog manuelnog editovanja tih podataka na fotogrametrijskim stanicama, čime se kvalitet DMT-a (georeferenciranog oblaka tačaka, uz dodatno prikupljanje prostornih podataka u stereo režimu) podiže na viši nivo.