EnglishSrpski

The name of our company is associated with successful solutions in the field of GIS. Solutions and services are fully adapted to the user's needs ...

Lokalni registar izvora zagađivanja

Uspostavljanjem baze podataka lokalnog registra izvora zagađivanja (LRIZ) dobijena je standardizovana baza podataka o emisiji i prenosu zagađujućih materija iz tačkastih izvora. Nakon realizacije ovog projekta, jedinice lokalne samouprave obavezu unosa podataka o izvorima zagađivanja prebacuju na korisnike, kroz web aplikaciju na javno dostupnoj adresi, pri čemu je neophodno posedovanje pristupnih podataka za njeno korišćenje. Kontrola unetih podataka i njihove konzistentnosti verifikuje se od strane predstavnika lokalne samouprave (administratora), uz mogućnost vraćanja na dopunu ili korekciju. Kako bi se smanjila mogućnost unosa pogrešnih podataka implementirane su automatske kontrole konzistentnosti prilikom samog unosa.

Efekti primene LRIZ aplikacije ogledaju se u: 

  • povećanju kapaciteta obrade dostavljenih podataka;
  • omogućavanju dostupnosti podataka svim relevantnim korisnicima;
  • povećanju kvaliteta unetih podataka uspostavljanjem automatizovanih kontrola;
  • omogućavanju prostorno-vremenskih analiza podataka.


LRIZ aplikacija je laka za korišćenje i fleksibilna u smislu konfigurisanja i finog podešavanja sistema putem parametara dostupnih Administratorima sistema: funkcionalnih (dodavanje novih korisnika i njihovih prava, konfigurisanje perioda prijema formulara, itd.) i opštih koji utiču na performanse i nadgledanje rada sistema.

obavestenje

Razvijena aplikacija predstavlja evidenciju o sistemskim izvorima zagađivanja, tipovima, količinama, načinu i mestima ispuštanja zagađenja u vazduh, vodu, zemljište, kao i količinama, načinima i metodima odlaganja otpada. Podaci se, prema obavezi, unose po godinama, u odvojenih pet celina:

1. Opšti podaci o preduzeću koje unosi podatke
2. Emisije u vazduh
3. Emisije u vode
4. Emisije u tlo
5. Otpad


Detaljna analiza i pregled dostavljenih podataka omogućena je preko izveštaja.

izvestaj


U sklopu unosa godišnjeg obrasca sa opštim podacima, popunjavaju se tri sekcije: Opšti podaci o preduzeću, Podaci o postrojenjima i podaci o proizvodima sirovinama i gorivima, a nakon toga, kroz slične forme, unose detaljni podaci o izvorima zagađivanja. 


obrazac otpad

Izgled godišnjeg obrasca koji se odnosi na Otpad, sa kontrolom nedozvoljenih ili nepotpunih unosa i istaknutom porukom za korisnika