EnglishSrpski

The name of our company is associated with successful solutions in the field of GIS. Solutions and services are fully adapted to the user's needs ...

Koncepcija SurfIng 2007

SurfIng je softversko rešenje koje je nastalo kao rezultat istraživanja i razvoja koje je započeto još 1993. godine (Cvijetinović 1995). Koncepcija koja je tada postavljena u pogledu tehnologije prikupljanja i obrade digitalnih podataka visinske predstave terena važi i danas.

Osnovna koncepcija i karakteristike SurfIng-a su:

  • za formiranje i analizu DMT-a koristi se metoda TIN-a i splajnovanje kubnim trougaonim zakrpama, (podržane su i linearna interpolacija trougaonim facetama i predstavljanje površi terena trougaonim zakrpama petog stepena, ali ove opcije se ređe koriste);
  • u okviru softvera je implementiran algoritam za formiranje Delaunay-jeve triangulacije (DT) sa inkrementalnim insertovanjem tačaka u triangulaciju i modifikovanjem dobijene triangulacije za obavezne linije, tj. formiranje ograničene Delaunay-jeve triangulacije;
  • podržane su sve važnije DMT analize (proračun visina u zadatim tačkama, konstrukcija i iscrtavanje izohipsi sa glačanjem, ispisom kota i izostavljanjem izohipsi na strmim područjima i posebno naznačenim područjima, interpolacija visina po podužnim i poprečnim profilima i izrada odgovarajućih grafičkih izlaza, računanje zapremina, interpolacija visina u pravilnoj mreži tačaka - gridu), i dr.;
  • omogućena je kvalitetna 3D vizuelizacija DMT-a korišćenjem OpenGL-a i naprednih tehnika za optimizaciju prikaza - oktalno stablo (engl. octtree) i selekcija elemenata koji padaju u vidno polje kamere (engl. frustum culling) (Cvijetinović 2004a);
  • softver je razvijen korišćenjem profesionalnih alata za razvoj softvera; pored postizanja visokih performansi u obradi podataka, ovo je omogućilo i zadovoljavanje zahteva koji se postavljaju pred današnje Windows aplikacije, kako u pogledu same arhitekture aplikacije, tako  i u pogledu korisničkog interfejsa; softver radi na svim verzijama Windows operativnog sistema (9x/NT/2000/ME/XP/...);
  • aplikacija je integrisana i povezana sa softverskim sistemom MapSoft, ali može da funkcioniše i samostalno; za korisnika je prelazak iz MapSoft-a u SurfIng neprimetan, a rezultati DMT analiza iz SurfIng-a  mogu se vizuelizovati i u MapSoft-u, zajedno sa ostalim prostornim sadržajem.

 Korisnički interfejs SurfIng-a