EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

GIS kvaliteta vazduha

Potpisan ugovor o realizaciji projekta izrade i implementacije GIS-a kvaliteta vazduha Beograda...

Kvalitet vazduha je jedan od indikatora kvaliteta životne sredine. Zbog toga se kao jedna od mera i uslova zaštite životne sredine utvrđuju i mere zaštite vazduha, koje se zasnivaju na analizi postojećih podataka o kvalitetu vazduha. Imajući u vidu da se urbanistički planovi izrađuju za celu teritoriju grada Beograda, da je nemoguće vršiti kontinuirana merenja kvaliteta vazduha na celoj teritoriji Grada, te da procenu koncentracija zagađujućih materija na proizvoljnoj lokaciji nije jednostavno odrediti, ukazala se potreba za izradom informacionog sistema kao podrška proceni kvaliteta vazduha na široj teritoriji grada.

Geoinformacioni sistem koji je predmet ovog projekta (Air Quality GIS), a koji će razviti i implementirati stručnjaci MapSofta u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, biće zasnovan na prostornim podacima za teritoriju projekta i modeliranju kvaliteta vazduha na osnovu postojećih svetskih iskustava u velikim gradovima. Ovaj sistem ustanoviće procedure obezbeđivanja relevantnih podataka kroz vreme, procedure obrade podataka i softverske alate za efikasno modeliranje kvaliteta vazduha na osnovu postojećih temporalnih podataka, ali i omogućiti dinamičko modeliranje na osnovu projektovanih rešenja.

AirQualityGIS mapsoft

Air Quality GIS će predstavljati centralni repozitorijum raspoloživih podataka o emisijama i imisijama zagađujućih materija i pratećih podataka, koji treba Naručiocu da pomogne pri donošenju odluka vezanih za mere zaštite vazduha uzevši u obzir aspekt očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine grada. Na ovaj način se stvaraju osnove za pravilno usmeravanje izgradnje, kroz utvrđivanje mera i uslova zaštite životne sredine u postupku planiranja prostora.

Takođe, GIS kvaliteta vazduha postaće deo poslovnog sistema Sekretarijata za zaštitu životne sredine, pre svega kao izvor informacija neophodnih za efikasno i argumentovano propisivanje uslova i mera zaštite životne sredine u procesu planiranja Beograda, ali i praćenje realizacije sprovedenih mera i uslova.

Naručilac, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, za realizaciju ovog projekta raspolaže osnovnim skupom podataka koji će biti deo GIS-a kvaliteta vazduha, i to:

  • Podacima o emisijama zagađujućih materija u vazduhu;
  • Meteorološkim podacima;
  • Mrežom puteva i ulica sa saobraćajnim opterećenjem;
  • Ložištima; 
  • Katastrom zagađivača;
  • Demografskim podacima;
  • Digitalnim ortofotom;